Day: December 25, 2023

ออร์เดิร์ฟออร์เดิร์ฟ

ออร์เดิร์ฟ เป็นเมนูอาหารสำหรับทานเป็นกับแกล้มหรืออาหารว่างที่รวมวัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอาหารทานเล่นประเภทอบและทอดที่ต้องมี ได้แก่ ถั่ว เฟรนฟาย...

กับแกล้ม ออร์เดิร์ฟ เมนูทอด