Category: เมนูกุ้ง

กุ้งผัดบล็อคโคลี่กุ้งผัดบล็อคโคลี่

 กุ้งผัดบล็อคโคลี่ เมนูอาหารยอดนิยมที่มาจากเมนูกุ้ง โดยที่ตามร้านอาหารหรือเมนูกับข้าวที่มาขายกันตามท้องตะลาดมักจะทำเมนูที่ใช้กุ้งปรุงอาหาร ได้แก่ กุ้งผัดหน่อไม้ , กุ้งชุปแป้งทอด...

การทำอาหาร กุ้งผัดบล็อคโคลี่ เมนูกุ้ง